Współpraca

Kim jesteśmy

 

Dane Firmy 

ANETA RACHWAŁ-ADAMCZYK MN Handmade 

Chorkówka 112

38-458 Chorkówka 

NIP 6842386569

anetaar22@gmail.com

medycynanaturalnaslowianie.pl 

Tworzymy naturalne produkty prosto z natury i serca. Znajdziesz je w zakładce produkty.

Prowadzę grupę na FB, do której serdecznie zapraszam https://www.facebook.com/groups/287552849556539

 

Współpraca z wydawnictwem Info Zdrowie działającym na terenie USA. 

 

 

Pasjonuję się pradawną sztuką leczenia.

Najważniejsza jest sztuka medyczna, przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Medycyna naturalna powoli wraca do łask, wypiera nauki akademickie.

Staje się popularna i jest skuteczna, dlatego warto o niej pamiętać, a może nauczymy się jej od nowa?

Natura leczy – kocham jej prostotę – jest cicha, spokojna, a na każdą chorobę stworzyła lek. Współczesny człowiek w pośpiechu życia depcze to piękno, nie słyszy krzyku, nie docenia wartości.

Wiele wiedzy przekazała mi moja prababcia zielarka, która wszelkie choroby leczyła tylko naturalnymi metodami. Część wiedzy zdobyłam sama, przekopując tony książek, a także kończąc Wyższą Szkołę Zielarz – Fitoterapeuta w Przemyślu. 

Łączę pogańskie metody wraz z tymi, które zostały udowodnione w medycynie naturalnej. Nic nie napełnia mnie większym szczęściem, kiedy codziennie poznaję nowe praktyki, tradycje, magię, wciąż uczę się pracy z runami. 

Moja historia ściśle łączy się z dawną kulturą Słowian. Zaprowadzę Cię w świat pogan, dawnych bóstw, wierzeń a przede wszystkim metod leczenia.

Poznasz siłę leczniczych ziół – tak bardzo prostych – a jakże skutecznych. Pisanie jest pasją, sposobem na wyrażanie myśli. Pisanie jest możliwością przelania słów, podzielenia się “tym” co siedzi w naszej głowie. 

 

Regulamin sklepu

 

§1 Definicje

 1. Sprzedający – MN Handame Aneta Rachwał-Adamczyk , Chorkówka 112, 38-358 Chorkówka NIP: 6842386569, REGON: 524479681.
 2. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które składają Zamówienia w ramach Sklepu
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.medycynanaturalnaslowianie.pl
 5. Sklep internetowy (sklep) – sklep internetowy działający pod adresem www.medycynanaturalnaslowianie.pl
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy NM Handme a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu internetowego
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru
 9. „Cookies” – małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu jego autoryzacji. Za pomocą „ciasteczek” nie są przetwarzane ani przechowywane żadne dane osobowe.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

§2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów fizycznych oraz treści cyfrowych, świadcząc równocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów oraz treści cyfrowych opisanych na stronach Sklepu.
 2. Poniższy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz Platformy, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących wobec siebie.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:

– posiadanie dostępu do Internetu

– standardowy system operacyjny

– standardowa przeglądarka internetowa

– posiadanie adresu e-mail

– akceptacja plików cookies

 • Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, kulturą osobistą, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Przede wszystkim Klient obowiązany jest do powstrzymywanie się od wszelkich aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowania sklepu.
 • Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem witryny internetowej.
 • W założonym przez Klienta koncie przechowywane są jego dane osobowe oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem prywatnego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 • Założenie konta w Sklepie odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego poprzez wypełnienie go i przesłanie za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może w każdej chwili tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym , usuwając swoje konto.
 • Kupujący może zdecydować się zapisać do Newslettera. Wtedy Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego dodatkową usługę drogą elektroniczną, polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o: nowościach, promocjach, produktach i usługach. Zapis do Newslettera możliwy jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy drogą mailową.
 • Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie, odpłatne są natomiast zawierane umowy sprzedaży.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 • Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail anetaar22@gmail.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 2. Składanie zamówień

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość lub jako zarejestrowany klient.
 2. Aby zalogować się do sklepu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.
 3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Wszystkie Ceny końcowe podawane na stronach Sklepu są w polskiej walucie i są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy.
 4. Sklep wyświetla Cenę Produktu lub usługi w sposób jednoznaczny oraz niebudzący wątpliwości. 
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów fizycznych lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem.
 6. Po kliknięciu sfinalizowania zamówienia Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności za swoje zamówienie.
 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 8. Gdy dane osobowy podane przez Kupującego budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności,  Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 9. Jeśli trudności w podjęciu kontaktu z Kupujących spowodowane przyczynami o których mowa w ust. 8 powyżej będą utrzymywały się przez okres przekraczający 14 dni, Sprzedawca nabędzie uprawnienie do odstąpienia od umowy. Uprawnienie to będzie przysługiwało Sprzedawcy przez okres 3 miesięcy liczonych od pierwszego dnia, w którym uprawnienie to zaczęło mu przysługiwać.
 10. W przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do niewykonania Zamówienia.
 11. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy będzie miało taki skutek, że zwróci on Kupującemu kwotę w wysokości jaką uiścił on za swoje zamówienie, przy wykorzystaniu tej samej metody płatności, jakiej Kupujący użył do zapłaty za zamówienie i pozostawi produkty wchodzące w skład zamówienia do swojej dyspozycji.
 12. Sklep realizuje dostawy Zamówień dla Klientów zlokalizowanych na terenie Polski. Dostawa na terenie innych Państw jest możliwa po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu kosztów dostawy na podstawie orientacyjnej wagi i wielkości paczki oraz destynacji.
 13. Po złożeniu Zamówienia jest przekazywane Klientowi e-mailem potwierdzenie o jego otrzymaniu i przyjęciu do realizacji przez Sklep lub informacja o braku możliwości realizacji Zamówienia.
 14. Rękodzieło będące w sprzedaży w Sklepie stanowi produkty kolekcjonerskie

§3. Zasady płatności.

 1. Za zamówienie w sklepie Kupujący płaci przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego przed wysyłką towaru:

82116022020000000305645067, Millenium, MN Handame Aneta Rachwał-Adamczyk 

Na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

– imię i nazwisko albo firmę Klienta,

– numer Zamówienia.

Termin opłaty to 7 dni roboczych – po tym czasie system oznacza zamówienie jako zrealizowane bądź odrzucone. 

 

§ 4. Dostawa zamówionego Towaru

 1. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem Kuriera, możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu lub w procesie zamówienia wskaże inaczej.
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 3. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia, a Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia. W przypadku Zamówienia złożonego w dniu ustawowo wolnym od pracy realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
 5. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, chyba że na stronach Sklepu wyraźnie wskazana jest odmienna informacja.
 6. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu produktów do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego.
 7. Czas doręczenia przesyłki Kupującemu zależy od firmy kurierskiej.
 8. Jeżeli realizacja Zamówienia jest niemożliwa z powodu niedostępności zamówionego produktu, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Klienta wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 9. W przypadku gdy Klient zrezygnuje z Zamówienia, z powodu braku możliwości jego pełnej lub częściowej realizacji przez Sprzedającego, a przekazał już na rachunek Sprzedającego określoną w formularzu zamówienia należność, Sprzedający zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, na rachunek wskazany przez Kupującego kwotę równą kwocie przekazanej za to Zamówienie.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo zrezygnować z towaru kupionego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy wskazany w zakładce „Kontakt”.
 2. Klient ponosi koszty odesłania przesyłki.
 3. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto, z którego Kupujący dokonał płatności lub na wyraźnie wskazane przez niego konto.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracaną rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 6. Warunki reklamacji

 1. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich zgłoszenia.
 2.  Towar uszkodzony lub niezgodny z opisem może zostać wymieniony na produkt pełnowartościowy bądź na inny produkt dostępny w ofercie sklepu (w tej samej cenie).
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres wskazany w zakładce “Kontakt” lub tradycyjną pocztą.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie, jednak nie jest to obowiązkowe.

§7 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie lub Platformie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo bez ponoszenia kosztów usunąć konto.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie
 5. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta,

b) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na e mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,

c) różnice w wizualizacji Towaru w Sklepie i na komputerze Klienta wynikające z indywidualnego ustawienia komputera Klienta. Towar z różnych partii może różnić się między sobą kolorystyką.

 •  Zdjęcia prezentujące Towar w Sklepie mają charakter poglądowy.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.07.2020 roku.

 

 

Polityka prywatności

Witaj

Jeśli się tu spotykamy, to jednoznacznie oznacza, że cenisz swoją prywatność. To zrozumiałe, dlatego zapraszam do zapoznania się z polityką prywatności czyli zasadami przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony.

Na początek informacja formalna – administratorem Twoich danych osobowych jest MN Handmade Aneta Rachwał-Adamczyk, NIP: 6842386569. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość mailową na adres anetaar22@gmail.com

Poniżej co nastepuje:

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw.„ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe, które przechowywane są w komputerze czy telefonie Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę źródłowej strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz swój unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Sklepu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)  dostosowania zawartości strony internetowej naszego Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego swoistych  potrzeb.

b) kreowanie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia doskonalenie ich struktury i zawartości.

c)  utrzymanie zalogowanej sesji Użytkownika Sklepu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać danych logowania.

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika w ustawieniach przeglądarki.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przetrzymywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

8. Operator Sklepu informuje, że ustawienie ograniczeń stosowania plików cookies mogą realnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat wspomnianych plików cookies dostępnych jest pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl lub w zakładce „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

11. 

Zgodnie z art. 43 kodeksu cywilnego przedsiębiorca działa pod firmą, czyli pod nazwą przedsiębiorstwa, tj Medycyna Naturalna Słowianie MN HANDMADE. 

Prawo do firmy oznacza przede wszystkim zakaz używania firmy, którą posługuje się dany przedsiębiorca przez jakikolwiek inny podmiot w taki sposób, że nazwa tej firmy będzie wprowadzać w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy.  

Ochrona prawa do firmy została uregulowana nie tylko na gruncie przepisów kodeksu cywilnego, lecz również w ustawie o zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którą czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, maila,  skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa lub przez osoby prywatne.